Живопись

         
  Бабушка и внуки.
2010г.  х. на двп. м. 97х99
  Банька у озера.
2010г.х. на двп. м. 50х60
  В Оптину пустынь -
за духовным Советом.
2006-2010гг.
х. на двп. м.89.5х99.5
  Желтые хризантемы.
2010г. х. на двп. м. 70х75
 

         
  Золотые виноградники.
2010г. х. на двп. м. 29х68
  Лирический натюрморт с
белыми хризантемами.
2010г. х. на двп. м. 55х55
  Прощание с летом.
2010г.
х. на двп. м. 82х92
  Торжественный
натюрморт с пионами.
2010г. х.м. 70х75
 

                 
                 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21